Saturday, October 2, 2010

Export changes from Subversion with SharpSvn

private static void ExportRevisionRange(
Uri repositoryUrl,
long fromRevision,
long toRevision,
string exportFolder)
{
var client = new SvnClient();
var from =
new SvnUriTarget(repositoryUrl, fromRevision);
var to =
new SvnUriTarget(repositoryUrl, toRevision);
Collection<SvnDiffSummaryEventArgs> list;
client.GetDiffSummary(from, to, out list);

foreach (SvnDiffSummaryEventArgs item in list)
{
if (item.DiffKind == SvnDiffKind.Deleted ||
item.NodeKind != SvnNodeKind.File)
continue;
var target = new SvnUriTarget(item.ToUri);
string exportPath =
Path.Combine(
exportFolder,
item.Path.Replace("/", "\\"));
var fi = new FileInfo(exportPath);
if (!fi.Directory.Exists)
fi.Directory.Create();
client.Export(
target,
exportPath,
new SvnExportArgs { Revision = toRevision });
}}

1 comment:

trinh nguyen said...

Các hiện tượng Kiến vào nhà báo điềm gì hay Chim vào nhà có điềm gìChó tru có điềm gì đều là những cái tự nhiên xảy ra hàng ngày. Hay chia sẻ những mẹo vặt khác như Cách chữa nấc cụt như thế nào và một số điềm gỡ khác chẳng hạn Làm bể chén có xui không để giúp bạn có thêm kinh nghiệm.